دسته بندی : تصاویر

https://emamkhomeiniprize.com/?p=146

حرم حضرت معصومه (س)

تصویر اول

تصویر دوم

تصویر سوم