اولین نشست رؤسای کمیته ی دهگانه ی داوران جایزه ی جهانی امام خمینی

اولین نشست معرفی جایزه جهانی امام خمینی (ره)