دسته بندی : جایزه جهانی

https://emamkhomeiniprize.com/?p=179

گزارش تصویری اولین نشست هیات های دهگانه ی داوری جائزه ی جهانی امام خمینی