https://emamkhomeiniprize.com/?p=340

شاخص های انتخاب و ارزیابی

ویژگیهای صاحب اثر
  • صاحب یا صاحبان اثر می توانند اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در محورهای تعیین شده باشند .
  • نامزد جایزه باید در قید حیات باشد.
  • برندگان جایزه، امکان نامزدی دوباره را ندارند.
شاخصهای کلان ارزیابی آثار نظری و عملی جایزه

1. ارتقای دانش عمومی نسبت به شخصیت و افکار و اندیشه های امام خمینی (ره) در جهان
2. خلاقیت و نوآوری در ارایه موضوع و پرداخت به شخصیت امام خمینی (ره)
3. جریان سازی فرهنگی سیاسی و اجتماعی در جهان با محوریت امام خمینی (ره)
4. رعایت استانداردهای علمی در آثار نظری و پویایی و ماندگاری در اقدامات عملی
5.بهره مندی از مستندات متقن و محکم نظریه پردازی
6.برخورداری از تحلیل و استنتاج منطقی و پردازش روزآمد از اندیشه و عمل امام راحل
7. انطباق در منظور فکری امام با نیاز و مسایل روز
8.برخورداری از قدرت اقناع و تأثیرگذاری عمیق بر مخاطب
9. قابلیت مرجع شدن و الگو پذیری در تولید آثار مشابه
تبصره :
شاخص های اختصاصی جایزه هر دوره متناسب با اقتضائات زمانی توسط شورای داوران اعلام می گردد