https://emamkhomeiniprize.com/?p=349

فرآیندها

فرآیند ثبت نام

نامزدی دریافت جایزه از راههای ذیل امکان پذیر است :

  • خود اظهاری و تکمیل فرم مشخصات
  • پیشنهادهای رسمی دریافتی از دانشگاه ها، ارگان ها ، جریانها و مؤسسات فکری اجتماعی سیاسی فرهنگی و مراکز تحقیقاتی به دبیرخانه جایزه
  • شناسایی و معرفی افراد از طریق دبیرخانه جایزه
  • شناسایی مستقیم هیأتهای داوری
فرآیند داوری
  • پیشنهاد نامزد دریافت جایزه در هر موضوع ، با توضیح کافی و مستدل در معرفی هر مورد و تبیین ویژگی های ممتاز آن ، باید حداکثر تا (20 آذرماه هرسال ) به دبیرخانه جایزه ارسال گردد.
  • دست کم سه داور در هر موضوع ، وظیفه بررسی و ارزیابی اثر / شخص پیشنهاد شده را بر مبنای محورها و سنجه های تعیین شده برای هر موضوع به عهده دارند .
  • شورای داوران، پس از بررسی و تأیید صحت فراِیند داوری ها ، اثر شخص برتر در هر موضوع را برای دریافت جایزه به دبیرخانه ی جایزه معرفی می کند .
  • گزینش نهایی واجدان شرایط دریافت جایزه بر عهده « شورای سیاستگذاری جایزه» می باشد .